1. Üldsätted.
  1.1. Käesolevad kaupade ostu-müügitingimused (edaspidi “tingimused”) on poolte jaoks siduv juriidiline dokument, milles on sätestatud Ostja ja Müüja õigused, kohustused ja vastutus, kui Ostja ostab e-poest kaupu.
  1.2 Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta, täiendada või täiendada Eeskirju, võttes arvesse seadusest tulenevaid nõudeid. Ostjat teavitatakse sellest e-poe veebilehel. Kui Ostja teeb e-poes ostu, kehtivad tellimuse esitamise ajal kehtivad reeglid.
  1.3 E-poes on õigus sooritada oste järgmistel isikutel:
  1.3.1. teovõimelised füüsilised isikud, st täisealised isikud, kelle teovõimet ei ole kohtuotsusega piiratud;
  1.3.2. alaealised 14-18-aastased isikud ainult nende vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad on sissetuleku poolest iseseisvad;
  1.3.3. juriidilised isikud;
  1.3.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.
  1.4 Eeskirjade vastuvõtmisega tagab Müüja ka, et vastavalt Eeskirjade punktile 1.3 on Ostjal õigus osta kaupu e-poes.
  1.5 Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, olles e-poes loonud ostukorvi, märkinud tarneaadressi, valinud makseviisi ja lugenud Müüja reegleid, vajutab nupule “Kinnita tellimus” (vt punkt 5 “Kauba tellimine, hinnad, makseviisid, tingimused”).
  1.6 Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping salvestatakse e-poes.
 1. Isikuandmete kaitse.
  2.1 Kaupade tellimiseks e-poes võib Ostja:
  2.1.1. registreerudes selles e-poes – sisestades registreerimisel nõutavad andmed;
  2.1.2. ilma selles e-poes registreerimata.
  2.2. Kaupade tellimisel reeglite punktis 2.1 sätestatud viisil peab Ostja märkima tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud Ostja isikuandmed Müüja poolt ettenähtud asjakohastes andmeväljades, näiteks: ees- ja perekonnanimi, tarneaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
  2.3 Nende Tingimustega nõustudes nõustub Ostja punktis 2.2 sätestatud Ostja isikuandmete töötlemisega kaupade ja teenuste müügiks e-poes, Müüja ärianalüüsiks ja otseturunduseks.
  2.4 Nõustudes Ostja isikuandmete töötlemisega kaupade ja teenuste müümise eesmärgil Müüja e-poes, annab Ostja nõusoleku ka infosõnumite saatmiseks Ostja poolt esitatud e-posti aadressile ja telefoninumbrile tellimuse täitmiseks.
  2.5. Ostja kohustub e-poes registreerumisel ja kaupade tellimisel kaitsma ja mitte avaldama sisselogimisandmeid kellelegi.


 1. Ostja õigused ja kohustused.
  3.1. Ostjal on õigus osta e-poes kaupu vastavalt käesolevates tingimustes ja muudes e-poe teabeosades sätestatud korrale.
  3.2 Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-posti teel, märkides tagastatava toote ja tellimuse numbri) hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast, välja arvatud juhtudel, kui lepingust ei saa Leedu Vabariigi seaduste kohaselt taganeda (nt, hügieenitoodete (nt voodipesu) müügilepingu puhul; vt teavet tarbijakeskuse veebilehel http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, “Mittetoidukaupade tagastamise ja vahetamise erisused”, punkt 18).
  3.3. Eeskirjade punktis 3.2 sätestatud õigust võib ostja kasutada ainult juhul, kui kaup ei ole kahjustatud või välimuselt oluliselt muudetud ja seda ei ole kasutatud.
  3.4 Ostja kohustub tellitud kaubad vastu võtma ja nende eest kokkulepitud hinda maksma.
  3.5 Kui Ostja poolt registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult ajakohastama.
  3.6 Ostja kohustub mitte andma oma sisselogimisandmeid edasi kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult teavitama Müüjat punktis “Kontakt” osutatud kontaktviiside kaudu.
  3.7 E-poe kasutamisega nõustub Ostja käesolevate müügi- ja ostutingimustega ning kohustub neid järgima ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.
 1. Müüja õigused ja kohustused.
  4.1. Müüja kohustub tagama kõik tingimused, et Ostja saaks e-poes pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada.
  4.2. Kui Ostja üritab kahjustada Müüja e-poe stabiilsust ja turvalisust või rikub tema kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või peatada Ostja juurdepääs e-poele või erandjuhtudel tühistada Ostja registreering.
  4.3. Müüja kohustub austama Ostja õigust eraelu puutumatusele seoses Ostjale kuuluva isikuandmetega, mis on märgitud e-poe registreerimisvormil.
  4.4 Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt märgitud aadressile.
 1. Tellimine, hinnad, maksekorraldus, tingimused.
  5.1 Ostja võib e-poes oste teha 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.
  5.2. Leping algab hetkest, mil Ostja vajutab nupule “Kinnita tellimus” ja tellimuse kättesaamisel kinnitab Müüja seda, saates kinnitava e-kirja Ostja e-posti aadressile.
  5.3 Kaupade hinnad e-poes ja tellimuses on esitatud eurodes koos käibemaksuga.
  5.4 Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:
  5.4.1. maksmine e-pangaga, mis on ettemaks Ostja poolt kasutatava e-pangasüsteemi kaudu. Selle makseviisi kasutamiseks peab Ostja olema sõlminud e-panganduslepingu ühe teenindatava pangaga. Ostja kannab raha e-poe arvelduskontole. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sel juhul vastaval pangal, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga e-pangandussüsteemis.
  5.4.2. Maksmine pangaülekandega – tegemist on ettemaksuga, mille puhul Ostja kannab pärast tellimuse väljatrükkimist ja lähimasse pangakontorisse minekut raha e-poe pangakontole.
  5.5. Ostja kohustub kauba eest viivitamatult tasuma. Alles pärast kauba eest tasumise laekumist moodustatakse kaubapakett ja algab tarneperiood.
 1. Kaupade tarnimine.
  6.1. Ostja kohustub täpsustama kauba täpse tarnekoha, valides tellimuse esitamisel tarneteenuse.
  6.2 Ostja kohustub kauba üleandmise ise vastu võtma. Juhul kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse märgitud aadressile, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüja vastu, et kaup toimetatakse valesse üksusesse.
  6.3 Kauba toimetab kohale Müüja või Müüja volitatud esindaja (kuller).
  6.4 Müüja toimetab Kauba Ostjale vastavalt Kauba kirjelduses toodud tingimustele. Need tähtajad on ajutised ja ei kehti juhul, kui Müüja laos ei ole nõutavat kaupa ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Ostja nõustub ka sellega, et erandjuhtudel võib kauba tarne viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole Müüja kontrolli all. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma viivitamatult ühendust Ostjaga, et leppida kokku tarnetingimustes.
  6.5 Müüja on igal juhul vabastatud vastutusest kauba tarnetähtaegade rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või Müüjast sõltumatute asjaolude tõttu.
  6.6. Ostja peab igal juhul viivitamatult teavitama Müüjat, kui saadetis on tarnitud katkise või muul viisil kahjustatud pakendiga, kui saadetis sisaldab tellimata kaupa või vales koguses kaupa või kui saadetis on puudulik.
  6.7 Kõigil juhtudel, kui Ostja märkab pakendi kahjustusi tarnimise ajal, peab Ostja tegema selle kohta märkuse või eraldi teate kulleri poolt esitatud saatelehele. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Selle tegemata jätmine vabastab müüja vastutusest ostja ees kauba kahjustuste eest seoses pakendi kahjustustega, mida ostja ei ole kulleri saatelehel märkinud.
 1. Toote kvaliteet, garantiid.
  7.1 Iga e-poes müüdava toote üksikasjad on üldjuhul esitatud iga toote kirjelduses.
  7.2. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes esitatud kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile, mis on tingitud Ostja poolt kasutatava ekraani omadustest.
  7.3 Müüja annab teatud liiki kaupadele teatud ajaks kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on täpsustatud selliste kaupade kirjeldustes.
  7.4 Kui Müüja ei anna teatavat liiki kaupadele kvaliteedigarantiid, kohaldatakse asjakohastes õigusaktides sätestatud garantiid.
 1. Tagastamine ja ümbervahetamine.
  8.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, defektne kaup asendatakse ja tagastatakse vastavalt kaupade tagastamise ja väljavahetamise eeskirjadele, mis on kinnitatud Leedu Vabariigi majandusministri 29. juuni 2001. aasta määrusega nr. vt teavet Tarbijakeskuse veebilehel http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, “Mittetoidukaupade tagastamise ja vahetamise üksikasjad”, punkt 18). Kõikidel juhtudel makstakse raha tagastatud kauba eest ainult maksja pangakontole.
  8.2 Kui Ostja soovib Tingimuste punkti 8.1 kohaselt toote(d) tagastada, võib ta seda teha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba üleandmisest Ostjale, teatades sellest Müüjale kontaktosas nimetatud sidevahendite kaudu, märkides tagastatava kauba nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused.
  8.3. Ostja peab kauba tagastamisel järgima järgmisi tingimusi:
  8.3.1. Tagastatav kaup peab olema heas seisukorras originaalpakendis;
  8.3.2. kaup peab olema Ostja poolt kahjustamata;
  8.3.3. kaup peab olema kasutamata ja heas seisukorras (etiketid puutumata, kaitsekile puutumata jne) (see punkt ei kehti madala kvaliteediga kauba tagastamise korral);
  8.3.4. tagastatav kaup peab olema samas seisukorras, nagu ta on Ostja poolt vastu võetud;
  8.3.5. kauba tagastamisel peab Ostja esitama ostudokumendi.
  8.4. Müüjal on õigus mitte aktsepteerida Ostja poolt kauba tagastamist, kui Ostja ei täida artiklis 8.3 sätestatud kauba tagastamise korda.
  8.5 Vale Kauba ja/või vigase Kauba tagastamise korral kohustub Müüja võtma sellise Kauba tagasi ja asendama selle sarnase sobiva Kaubaga.
  8.6 Juhul kui Müüjal ei ole asendamiseks sobivaid kaupu, tagastatakse Ostjale makstud summa, välja arvatud kohaletoimetamise tasu.
 1. Ostja ja müüja kohustused.
  9.1. Ostja vastutab täielikult tema poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja selle tagajärgede eest ja tal on õigus nõuda Ostjalt otsest kahju hüvitamist.
  9.2. Ostja vastutab e-poodi kasutades tehtud toimingute eest.
  9.3 Pärast registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui kolmas isik kasutab e-poes pakutavaid teenuseid, logides sisse e-poodi, kasutades Ostja sisselogimisandmeid, käsitab Müüja seda isikut Ostjana.
  9.4. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju on põhjustatud sellest, et Ostja ei ole käesolevate tingimustega tutvunud, olenemata Müüja soovitustest ja Ostja kohustustest, kuigi Ostjale anti selleks võimalus.
  9.5 Kui Müüja e-pood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, ei vastuta Müüja seal sisalduva teabe ega seal toimuva tegevuse eest ning ei halda, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.
  9.6 Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsese kahju.
 1. Turundus ja teavitamine.
  10.1 Müüja võib oma äranägemise järgi algatada e-poes erinevaid kampaaniaid.
  10.2. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ilma eelneva etteteatamiseta muuta kampaaniate tingimusi, samuti neid tühistada. Kampaaniate tingimuste muutmine või tühistamine kehtib ainult tulevikku suunatud, st alates nende jõustumise hetkest.
  10.3. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormil märgitud sidevahendite kaudu.
  10.4 Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-poe jaotises “Kontakt” märgitud telefoninumbritele ja e-posti aadressidele.
  10.5 Müüja ei vastuta, kui Ostja ei saa saadetud teavet või kinnitussõnumeid internetiühenduse võrkude, e-posti teenusepakkujate häirete tõttu.
 1. Lõppsätted.
  11.1 Käesolevad kaupade müügi- ja ostutingimused on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi seadustele ja määrustele.
  11.2 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.